[Expressive E] Touché & Moog Sub Phatty

Touché로 컨트롤 하는 Moog Sub Phatty의 다양한 사운드를 확인해보세요.

Touché는 Expressive E의 특별한 미디 컨트롤러로 외부 하드웨어 신디사이저와 컴퓨터 없이도 연결하여 사운드 표현의 영역을 확장할 수 있게 해줍니다.

00:00 Touché & Moog Sub Phatty Magicarp
00:37 Touché & Moog Sub Phatty Hoodinet
00:54 Touché & Moog Sub Phatty Numbani
01:03 Touché & Moog Sub Phatty Waht
01:13 Touché & Moog Sub Phatty Funkstep
01:50 Touché & Moog Sub Phatty Kaa
댓글 남기기